Store besparelser med miljøledelse satt i system

co2-utslipp

Hordaland fylkeskommune har oppnådd svært gode resultater gjennom systematisk miljøstyring. Gjennom en rekke tiltak har fylkeskommunen spart om lag 6 millioner kroner på bedre energi- og miljøstyring og mild vinter. CO2-utslippene er mer enn halvert siden 2010. Fylkeskommunen innførte Miljøfyrtårns hovedkontormodell i 2013.

Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft

– Miljøfyrtårn har vært viktig for å få til systematisk miljøstyring. Gjennom hovedkontormodellen for sertifisering ble kravene fordelt i organisasjonen slik at ansvaret for oppfølging ligger hos de som har det faktiske ansvaret for å følge opp kravet. Vi fikk blant annet laget en veiledning, innført en rutine og integrert tekster i maler som sørger for systematisk miljøansvar i anbud og innkjøp. Det forteller Per Hjalmar Svae, seniorrådgiver miljø
 ved regionalavdelingen i Klima- og naturressursseksjonen i Hordaland fylkeskommune.

Hordaland på vei mot lavutslippssamfunnet
Gjennom klimaplan for Hordaland er fylket blitt et foregangsfylke som jobber systematisk med reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning både i fylket og i egen virksomhet gjennom miljøsertifisering og systematisk miljøstyring.

Fylkeskommunens hovedmål er 3,9 prosent årlig reduksjon i klimagassutslipp, 2,2 prosent årlig reduksjon i energibruk, og tilpasning til klimaendringer basert på føre-var-prinsippet. Fylkestinget har også vedtatt at klimaplanen skal legges til grunn for andre regionale planer i fylket. Alle har ansvar for å følge opp miljøarbeidet, fra toppledelsen, ledere for seksjoner og ytre enheter, miljøansvarlige i enhetene og alle ansatte.


Samlet miljøhandlingsplan for hele organisasjone
n
Gjennom Miljøfyrtårns sertifisering kom det også krav om en samlet miljøhandlingsplan for hele organisasjonen, ikke bare for hver av de 75 enhetene i fylkeskommunen. Dette førte til at fylkesrådmannen og toppledergruppa måtte ta stilling til miljøhandlingsplan for 2015. Den ble tema på tre møter før den ble endelig vedtatt.

Fordi det er innført et årshjul for miljøstyringen som løper parallelt med årshjulet for økonomistyringen, førte dette til at det ble satt av netto 5 millioner kroner i investeringsbudsjettet for 2015 for å fase ut fossilbiler og anskaffe om lag 40 elbiler. Budsjettforslaget ble vedtatt av fylkestinget, og anskaffelsen er godt i gang.


Indre og ytre arbeid hånd i hånd

I 2015 har fylkeskommunen et internt fokus på kjøp av elbiler og å sette opp ladestasjoner ved alle de videregående skolene i fylket. Dette er en naturlig videreføring av ytre arbeid. Som tiltak i Klimaplan for Hordaland har man jobbet systematisk sammen med andre aktører for å bygge ut infrastruktur for elbiler i Hordaland. Så vellykket har denne satsingen vært at Hordaland har gått fra å være elbil «u-land» i 2010 med 276 elbiler, til å ha høyeste andel elbiler i nybilsalget i 2014 med 23 % og å gå forbi Oslo i elbiltetthet per innbygger.

Fylkeskommunen har arbeidet med miljøsertifisering av egen virksomhet. Med det menes de videregående skolene, den offentlige tannhelsetjenesten og fylkeskommunal administrasjon. I 2011 ble de fleste enhetene miljøsertifisert som Miljøfyrtårn eller Grønt flagg. I 2014 ble systematisk miljøstyring innført. Selv om kald og mild vinter påvirker, viser likevel grafen at systematisk arbeid med å få ned klimagassutslippene fra egen virksomhet gir resultater.

 

FAKTA

Tall og resultater for Hordaland fylkeskommune fra 2013 til 2014

Årlig rapporterer fylkeskommunen inn sine resultater til Miljøfyrtårn. I miljørapporten viser tallene at de fra 2013 til 2014 har oppnådd følgende resultater:

 • 28 % reduksjon i klimagassutslipp fra bruk av fossil energi i oppvarming og transport
 • 15 % reduksjon i kalkulerte klimagassutslipp inkl. CO2-faktor på strøm (nordisk miks)
 • 58 % økning i antall miljøsertifiserte leverandører
 • 19 % økning i antall miljømerkede produkter i innkjøp
 • 9 % nedgang i papirforbruk
 • 3,8 % nedgang i temperaturkorrigert energiforbruk per kvadratmeter oppvarmet areal
 • 2 % nedgang i kilometergodtgjørelse fossilbil
 • 34 % økning i kilometergodtgjørelse elbil
 • 57 % økning i antall videokonferanser

Fylkeskommunen har samme antall flyreiser, men en nedgang i CO2-utslippene på grunn av mer miljøvennlige fly. Et par negative utviklingstrekk har det også vært, som fylkeskommunen nå tar fatt i:

 • 15 % nedgang i delen miljømerket papir til 58 %
 • 2 % økning i total mengde avfall
 • 2 % nedgang i kildesorteringsprosenten til 36 %

Fylkeskommunen har lagt ut miljørapportene for de siste årene på egne nettsider. Om du ønsker et dypdykk i rapportene fordelt på hver enkelt enhet – kan du se dem her: www.hordaland.no/miljorapport.